SCI Trascău

Datele sitului sitului sunt preluate de Formularul standard al sitului, aprobat prin O.M. nr. 1964 din 2007.

Sit:ROSCI0253
Numele Sitului:Trascău
Relația cu alte situri Natura 2000:suprapus parțial pe teritoriul sitului ROSPA0087 Munții Trascăului

LOCALIZAREA SITULUI:
Locatia centrului sitului: 23.2991 E/ 46.2011 N
Altitudine: Minima 254, Maxima 1419, Medie 849
Suprafata: 50.064 Ha
Regiuni Biogeografice: Continentala, Alpina
Limite: clik pt limite Google Earth

INFORMATII PRIVIND ECOLOGIA SITULUI
I. Habitate conform Anexa I Tipuri de habitate

Nume habitat Cod N2000 Acoperire %
1.Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9110
4,90
2.Păduri acidofie de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea)
9410
1,70
3.Pajiști calcifile alpine și subalpine
6170
0,50
4.Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
9130
4,40
5.Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase
9150
6,30
6.Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
9170
1,70
7.Păduri dacice de fag(Symphyto-Fagion)
91V0
21,70
8.Păduri dacice de stejar și carpen
91Y0
5,90
9.Pajiști panonice de stâncării(Stipo-Festucetalia pallentis)
6190
0,10
10.Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din teajul montan până în cel alpin(Thalspitea rotundifolii)
8120
0,10
11.Păduri alpine de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
9420
0,10
12.Păduri panonice de Quercus pubescens
91H0*
0,01
13.Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan
8160*
0,01
14.Tufărșuri alpine și boreale
4060
0,001
15.Păduri relicte de Pinus Silvestris pe substrat calcaros
91Q0
0,002

Specii enumerate în Anexa II a Directivei Habitate (Specii de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de proţectie specială avifaunistică)

 

CLASA

ORDINUL

FAMILIA

DENUMIREA ȘTIINȚIFICĂ

DENUMIREA POPULARA

Mamifere

Chiroptera

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Liliac cârn

 

 

Miniopterus schreibersii

Liliacul cu aripi lungi

 

 

Myotis myotis

Liliacul comun

 

 

Rhinilophidae

Rhinolophus hipposideros

Liliac mic cu potcoavă

 

 

 

Rhinolophus euryale

Liliac mediteranean cu potcoavă

 

Carnivora

Canidae

Canis Lupus

Lupul

 

 

Felidae

Lynx Lynx

Râs

Amfibieni

Anura

Discoglossidae

Bombina variegata

Buhai de baltă cu burta galbena

 

Caudata

Salamandridae

Triturus Cristatus

Triton cu creastă

 

 

Salamandridae

Triturus Vulgaris Ampelensis

Ghițălar sau Sălămândra

Actinopterygii

Scorpaeniforme

Cottidae

Cottus Gobio

Zglavoaca

Insecta

Lepidoptera

Arctidae

Calimorpha quadripunctaria

Fluture vărgat

 

 

Pieridae

Colias myrmidone

Albiliţa portocalie

 

 

Pieridae

Leptidea morsei

Albilița mica

 

 

Lasicampidae

Eriogaster catax

 

 

 

Nymphalidae

Euphydryas maturna

 

 

 

Cossidae

Catopta thrips

 

 

Coleoptera

Lucanidae

Lucanus cervus

Rădașca

 

Orthoptera

Tettigoniidae

Isophya costata

 

 

 

Tettigoniidae

Isophya stysi

 

 

 

Acrididae

Odontopodisma rubripes

 

 

 

Tettigoniidae

Pholidoptera transsylvanica

Cosasul transivanean

 

RELAȚIA CU ALTE ARII PROTEJATE

SCI Trascău se suprapune parțial cu Situl de protecție avifaunistică Munții Trascăului.  

În ceea ce privește ariile protejate de interes național pe teritorul SCI se afla 30 de rezervatii naturale și anume: Parâul Bobii, Peștera Vânatarile Ponorului, Huda lui Papară, Poienile cu narcise de la Tecșești, Piatra Bulzului, Cheile Piatra Bălții, Cheile Geogelului, Cheile Siloșului, Cheile Gălzii, Cheile Tecșeștilor, Peștera de la Groși, Cheile Ampoiței, Cheile Văii Cetii, Pădurea Vidolm, Cheile Pravului, Poiana cu Narcise de la Negrileasa, Cheile Poșegii, Cheile Mănastirii, Pădurea Sloboda, Cheile Vălișoarei, Cheile Întregalde, Piatra Cetii, Cheile Caprei, Cheile Pociovaliștei, Șesul Craiului – Scărița Belioara, Cheile Plaiului, Cheile Râmețului, Cheile Găldiței și Turcului, Cheile Runcului, Iezerul Ighel.